WebDesign © zemelva 2002-2008


: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ch. PLATAN Czech Ja-Ka
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
21.07.2001
Ch. Balu v. Hause Romeo - ICh. Lussy Czech Ja-Ka
Tschechischer Junior Champion
Tschechischer Jahresjugendsieger 2002
Tschechischer Klubchampion
4x CAJC
CAC, CAC res., 2x CACK
ÈKV (Anw. Tschechischer Klubsieger)

ZVV 1, AD
ZTP (Tschechische) - Charakter Nr.5
Spondylose - 1

Besitzer:
MUDr. Josef Veselka CSc., Praha 6

 

BALU v. Hause Romeo

VDH-Champion Bundessieger, Klub. Sg.
Jahresjugendsieger
BH, SchH 1, AD, Körung

KONDOR v. Santana
SchH 1, AD

PLATO v.d. Hazenberg
ICH, Europa Sg., IPO 1, AD

VIKTORIA v. Santana
SchH 1, AD

TINGA v. Maximilian
BH, SchH 1, AD

JOHN v. Maximilian

FORTUNA v.d. Heideloh

LUSSY Czech Ja-Ka

Interchampion
Tschech. Champ., Slowak. Champ.
Atiboxjugendsiegerin 1999
Klub. Sg., Klub-Champion
Tschech. + Österr. Jahressiegerin
ZM, ZVV 1, BH, IPO 2, SchH 1, AD,
Körung (Tschech.)

VITTORIO z Dybohùrky
ICH, VDH + Tschech. Champion, ZVV 1

IBSEN v.d. Sembacher Flur
Europasieger, Bundessieger

ONKI z Dybohùrky
ICH, SchH 1, AD

ISABELL Ja-Ka
ICH, VDH + Tschech. Champ.
ZM, ZVV 1, BH, IPO 1, AD

YASON v. Reichersberg
Österr. Champ. IPO 2, FH 1

HARTIE Ja-Ka
Tschech.Ch., ZVV 1, IPO 3, SchH 1, AD