WebDesign © zemelva 2002-2008










: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ch. QUENNY Czech Ja-Ka
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
12.02.2003 - 14.08.2013
ICh. Ugolino v.d. Hazenberg - ICh. Lussy Czech Ja-Ka

Ch. QUENNY - August 2012 (9,5 Jahre alt)

Tschechischer Junior Champion
Tschechischer Champion
Klubchampion
Tschechischer Jahressiegerin 2005
Tschechischer Veteran Champion
2x CAJC
5x CAC
2x CACK
1x CACIB res.
2x CWC
3x res. CAC
Beste gelbe Hündin Walbrźych 2005
2x Schönster Veteran

ZVV 1
ZM (50, 45, 43 - 138b. SG, T. Krajčí)
BH
IPO 1 (88, 87, 75 - 250 G, Richt.: M. Kasík)
IPO 2 (82, 83, 89 - 254 G, Richt.: J. Zábranský)
IPO 3 (88, 87, 93 - 268 G, Richt.: P. Höfer)
FPr 1 (94 SG, Richt.: St. Beníšek)
FPr 2 (88 G, Richt.: J. Zábranský)
FPr 3 (93 SG, Richt.: J. Zábranský)
VPG A (91, 91, - 182 SG, Richt.: M. Kasík)
ZPS 1 (80, 82, - 162 - Richt. J. Zábranský)
ZPO 1 (87, 88, - 175b. G, Richt. T. Krajčí)
VPG 1 (88, 91, 83 - 262 - Richt. J. Zábranský)
VPG 2 (93, 81, 90 - 264b. G, Richt. J. Zábranský)
AD

ZTP(Tschechische) Charakter Nr.5
Körung (Tschechische) - Charakter Nr.5
Spondylose - 1

ATIBOX WM-FH 2005 - 5. Platz (Kategorie Stufe 1)
Stříbrný obojek 2007 - 1. Platz (Kategorie IPO 2) (84, 89, 88 - 261 G, Richt.: P. Höfer, J. Šmolík)
ATIBOX WM IPO 2008 - 12. Platz (Kategorie IPO 3)
Stříbrný obojek 2008 - 3. Platz (Kategorie IPO 3) (86, 60, 86 - 232, Richt.: J. Zábranský)
Justitzův memoriál - MR BKČR 2008 - 2. Platz (Kategorie IPO 3) (81, 65, 85 - 231)
Stříbrný obojek 2009 - 3. Platz (Kategorie IPO 3) (77, 89, 86 - 252, Richt.: J. Šmolík, L. Jonáš)
MEISTERSCHAFT Boxerklub CZ 2009 - 10. Platz (Kategorie IPO 3) (8, 78, 85 - 171b., Richt.: J. Zábranský, Ing. M. Ulč)
Besitzer:
Boxerzwinger CZECH JA-KA

          ::   P H O T O A L B U M   1.
                Wettbewerbe


          ::   P H O T O A L B U M   2.
                Training

 

UGOLINO v.d. Hazenberg

Interchampion,
Champion PL, CZ, VDH, H, A
Klubsieger
IPO 1, AD

PLATO v.d. Hazenberg
ICH, IPO 1, AD

ATHOS de L´Enfer Vert

LADY van´t Woutershof

POZNANA v.d. Hazenberg

OTHO v.d. Hazenberg

LAIKE v.d. Hazenberg

LUSSY Czech Ja-Ka

Interchampion
Tschech. Champ., Slowak. Champ.
Atiboxjugendsiegerin 1999
Klub. Sg., Klub-Champion
Tschech. + Österr. Jahressiegerin
ZM, ZVV 1, BH, IPO 2, SchH 1, AD,
Körung (Tschech.)

VITTORIO z Dybohůrky
ICH, VDH + Tschech. Champion, ZVV 1

IBSEN v.d. Sembacher Flur
Europasieger, Bundessieger

ONKI z Dybohůrky
ICH, SchH 1, AD

ISABELL Ja-Ka
ICH, VDH + Tschech. Champ.
ZM, ZVV 1, BH, IPO 1, AD

YASON v. Reichersberg
Österr. Champ. IPO 2, FH 1

HARTIE Ja-Ka
Tschech.Ch., ZVV 1, IPO 3, SchH 1, AD