WebDesign © zemelva 2002-2008


: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ch. UNKAS Czech Ja-Ka
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
15.06.2007
Ch. Future v. German Dream - Ch. Quenny Czech Ja-Ka


          
          ::   ATIBOX WM-FH 2017
               Tschechische republik

               WELTMEISTER ATIBOX WM-FH 2017


                15 Photos          ::   Stříbrný obojek + MR BK ČR 2016
               1. Platz - Kategorie FH 1


                1 Photo


          
          ::   ATIBOX WM IPO 2014 /CH
               6. Platz - Kategorie IPO 3


                16 Photos

          ::   Stříbrný obojek-CACT / MR BK ČR, 24.08.2013 Otěšice
               1. Platz
- Kategorie IPO 3


               TSCHECHISCHER MEISTER Boxerklub CZ 2013

                12 Photos

          ::   Stříbrný obojek-CACT, 18.08.2012 Otěšice
               2. Platz
- Kategorie IPO 3


                16 Photos

          ::   MEISTERSCHAFT Boxerklub CZ 2011, 15.10.2011 Dobřany
               4. Platz
- Kategorie IPO 3


                38 Photos

          ::   Stříbrný obojek-CACT
               27.08.2011 Otěšice
               3. Platz
- Kategorie IPO 3


                21 Photos

          ::   ATIBOX WM IPO, Weltmeisterschaft 15. - 17.04.2011 / A
               4. Platz
- Kategorie IPO 2


                49 Photos

          ::   Stříbrný obojek-CACT / Meisterschaft BK ČR
               28.08.2010 Otěšice
               3. Platz - Kategorie IPO 2


                29 Photos

          ::   Otěšice 09.05.2010 - Prüfung SchH A (95, 99 - 194b.)

                7 Photos

          ::   ATIBOX WM IPO, Weltmeisterschaft 23. - 25.04.2010, Ungarn
               1. Platz - Kategorie IPO 1


                34 Photos

          ::   Otěšice 22.11.2009 - Prüfung VPG 1 (89,78,93/260)

                13 Photos

          ::   MEISTERSCHAFT Boxerklub Tschechische Republik 2009
               1. Platz - Kategorie IPO 1


                2 Photos

          ::   Stříbrný obojek - CACT 29.08.2009 Otěšice
               1. Platz - Kategorie IPO 1


                7 Photos